ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน

มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000   โทร 056-255802  แฟกซ์ 056-255141

หน่วยงานเบอร์ติดต่อภายใน
บก.มทบ.3131030
กองกำลังพล31012
กองข่าว31015
กองยุทธการ31018
กองส่งกำลังบำรุง31083
กองกิจการพลเรือน31024
ฝ่ายสรรพกำลัง31037
ฝ่ายการเงิน31027
ฝ่ายงบประมาณ31029
สำนักงานขนส่ง31050
กองร้อยสารวัตรทหาร31033
แผนกประวัติและบำเหน็จ,บำนาญ31032

ศฝ.นศท.มทบ.3131040
ศาล.มทบ.3131053
แผนกสรรพาวุธ31067
แผนกพลาธิการ31047
ฝ่ายยุทธโยธา31070
แผนกสวัสดิการ31054
หมวดดุริยางค์31057