จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,125.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 48/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 36,833.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 40/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 87/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 86/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 80,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 84/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 89/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 88/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 70,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 82/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,310.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 79/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 5/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 4/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 3/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 2/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 19,312.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 40/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง นศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 92,346.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 70/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 68/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 72/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 71/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 69/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 78/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 65/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด - ปิด เลี้ยงอาหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 63/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 76/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าถ่ายเครื่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 33,810.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 30/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 34/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 53,950.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 27/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 29/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 31/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 36/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 35/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 33/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 60/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 59/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 50/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 45/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 57/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 56/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 55/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 49/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 47/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 46/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 44/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 43/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่นและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 42/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีรองในหมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 17,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 40/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องมหายเหล่า,สังกัด และป้ายชื่อติดชุดฝึกพลทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 226,725.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 19/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง หลังพิธีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 109,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 54/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประรำพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 53/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 51/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 12,950.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 62/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 29,900.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 58/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,994.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 64/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 17,440.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 52/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 38/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 36/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 35/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 34/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 33/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 29/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 32/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 31/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 37/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 29/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 13,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 39/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 18,650.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 26/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 84,250.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 18/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานศาสนสถานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 29,172.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 21/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องฉายภาพสัญญาณภาพพร้อมจอภาพชนิดมอเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,604.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 28/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 139,852.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 25/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 23/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและนํ้าแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 22/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 22/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,200.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 21/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.-บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,356.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 20/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 19/2562