จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 27/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องหมายเหล่า,สังกัดป้ายชื่อชุดฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน222,600.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 7/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 25/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,765.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 13/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 24,440.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 65,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและสิ่งอุปกณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,150.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 9/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 16/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 24/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 23/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 22/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 21/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 20/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 19/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 18/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 17/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงเครื่องดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน7,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 14/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,200.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 5/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,960.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 4/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของใช้ส่วนตัวพลทหาร ผลัดที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 61,560.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 3/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,010.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,110.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 12/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน246,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 2/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 22,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 12/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อโลหะ,เหล่า,สังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 155,980.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 155/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 345,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 152/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 82/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 81/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 165/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 164/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 162/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 158/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 156/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 154/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 163/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 161/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 160/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 159/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 157/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทหารใหม่ผลัดที่๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,090.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 153/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมฯ (วงเงิน 280,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 8/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ - ส่ง ทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๒ (วงเงิน 280,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 133/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 146/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 143/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 142/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 141/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 140/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 139/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร (วงเงิน 10,586.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 149/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร (วงเงิน 6,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 135/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (วงเงิน 11,830.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 137/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (วงเงิน 28,810.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 147/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 150/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 9,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 145/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 6,872.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 138/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ (วงเงิน 6,626.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 134/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ (วงเงิน 6,650.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 127/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 73/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมทำขนมนึ่ง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 71/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงานฯ (วงเงิน 89,876.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 72/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 69/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 67/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย (วงเงิน 10,480.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 65/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 120/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม (วงเงิน 39,900.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 115/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 124/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 123/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 122/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 121/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 119/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 118/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 117/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 116/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,050.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 113/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,068.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 126/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,050.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 125/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 7/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 55/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 9/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 40,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 8/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 59/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,852.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 61/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารผลัดที่ ๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 63,810.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 58/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 100/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 105/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 102/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 99/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 108/2562