จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 ก.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 66,150.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 71/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ซ่อมวิหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,313.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 78/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 73/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 76/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,745.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 77/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 28,750.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 122/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 28,750.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 119/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 32,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 132/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเสื้อยืดสมาชิกชมรมกตัญญูคลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 50,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 123/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 27,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 128/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 130/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 96,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 129/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารายทางภายในค่ายจิรประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 35,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 127/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,165.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 133/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายสัญญาณภาพพร้อมจอภาพชนิดมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,068.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 120/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 มิ.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 67/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,600.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 62/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 61/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,600.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 59/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 58/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 65/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 60/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 96,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 97/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 110/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,480.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 105/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 98/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 28,810.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 100/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 90,050.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 99/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,350.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 115/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อม บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,704.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 54/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 90,686.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 56/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 53/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 152,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 78/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรื่อนแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 199,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 79/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง และห้องนํ้าห้องส้วม ร้อย.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 201,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 71/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 458,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 76/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,757.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 91/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,520.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 96/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,350.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 53/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณซ่อมกองรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,539.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 64/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,320.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 49/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,320.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 51/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 96,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 83/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 75,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 73/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ ร.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 252,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 72/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,586.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 86/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยาง สาย กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 144,325.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 70/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 84/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 69/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,100.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 43/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำหีบห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,800.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 45/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานและเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 28,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 37/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,515.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 38/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 60/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 58/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 57/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 56/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,601.73.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 67/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 13,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 64/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 68/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 65/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,894.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 63/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 62/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,280.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 ก.พ.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 27/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,087.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 24/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองสำหรับสุนัขทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 24,251.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 36/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 59,348.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 28/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมโรงรถ สขส.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,365.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 33/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฯ (วงเงิน5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 43/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องและอาหารว่าง (วงเงิน27,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 53/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน6,120.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 52/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง นศท.ฝึกภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน67,620.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 44/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด จัดเลี้ยงอาหารว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 15/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 26/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 25/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 24/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,356.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 23/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 20/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 19/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการเก็บรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 18/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 12,300.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 17/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 22,800.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 16/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์พิพิธภัณฑ์ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,930.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 15/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิด,ทำอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม (วงเงิน35,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 39/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม (วงเงิน50,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 38/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงหลังพิธี (วงเงิน109,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 34/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 33/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,440.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 32/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมCPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน5,670.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 31/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีรองในหมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 30/2563