จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 เม.ย.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณซ่อมกองรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,539.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 64/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,320.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 49/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,320.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 51/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 96,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 83/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 75,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 73/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ ร.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 252,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 72/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,586.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 86/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยาง สาย กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 144,325.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 70/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 84/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 มี.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 69/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,100.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 43/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำหีบห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,800.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 45/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานและเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 28,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 37/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,515.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 38/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 60/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 58/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 57/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 56/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,601.73.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 67/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 13,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 64/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 68/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 65/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,894.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 63/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 62/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,280.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 ก.พ.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 27/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,087.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 24/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองสำหรับสุนัขทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 24,251.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 36/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 59,348.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 28/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมโรงรถ สขส.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,365.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 33/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฯ (วงเงิน5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 43/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องและอาหารว่าง (วงเงิน27,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 53/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน6,120.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 52/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง นศท.ฝึกภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน67,620.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 44/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด จัดเลี้ยงอาหารว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 15/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 26/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 25/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 24/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,356.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 23/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 20/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 19/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการเก็บรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 18/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 12,300.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 17/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 22,800.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 16/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์พิพิธภัณฑ์ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,930.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 15/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิด,ทำอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม (วงเงิน35,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 39/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม (วงเงิน50,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 38/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงหลังพิธี (วงเงิน109,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 34/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 33/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,440.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 32/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมCPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน5,670.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 31/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีรองในหมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 30/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 27/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องหมายเหล่า,สังกัดป้ายชื่อชุดฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน222,600.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 7/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 25/2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2563 ม.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,765.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 13/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 24,440.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 65,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและสิ่งอุปกณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,150.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 9/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 16/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 24/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 23/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 22/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 21/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 20/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 19/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 18/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,น้ำดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 17/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงเครื่องดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน7,200.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 14/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,200.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 5/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,960.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 4/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของใช้ส่วนตัวพลทหาร ผลัดที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 61,560.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 3/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,010.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,110.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 12/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน246,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 2/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 22,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 10/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 12/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 11/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อโลหะ,เหล่า,สังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 155,980.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 155/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 345,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 152/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 82/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 81/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 165/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 164/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 162/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 158/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 156/2562