จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างซ่อม CPU คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างซ่อมฝ้าเพดานศาสนสถาน
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างเหมาจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและน้ำแข็ง
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ซื้อวัสดุจัดทำหีบห่อ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ซื้อวัสดุและสิ่งอุปกรณ์
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ซื้อสิ่งอุปกรณ์พิพิธภัณฑ์ทหาร
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • งานจ้างซ่อมรั้วลวดหนามคลัง สป.5 ของ มทบ.31
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม