e-bidding

  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31
  • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31
  • ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31 ประจำปีงบประมาณ 2563
  • ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31 ประจำปีงบประมาณ 2563