ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. วงเงิน 1,743,100 บาท

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก วงเงิน 914,000 บาท

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31
วงเงิน 2,138,200 บาท